Het beleidsplan

Stichting Poorany Foundation

2017

2022


Inleiding

Poorany Foundation is opgericht vanuit de gedachte dat de groei en welvaart van een ontwikkelingsland als Zuid-India en Sri Lanka substantieel zullen toenemen door te investeren in het onderwijs aan kinderen.

Zoals in veel derdewereldlanden heeft ook in Sri Lanka en India de overheid geen kapitaal om grootschalig te investeren in toegang tot onderwijs voor alle kinderen. De overheid beperkt zich daarom noodgedwongen tot een aantal basisfaciliteiten. Alle structurele ondersteuning en organisatie van het onderwijs moet door de ouders van de kinderen zelf worden betaald. In de praktijk betekent dit dat er geen salaris betaald wordt aan de leerkrachten en dat er niet geïnvesteerd wordt in een goed schoolgebouw met bijbehorende hygiënevoorzieningen. Leerkrachten hebben de steun van ouders nodig voor hun basisbehoeften en zijn genoodzaakt een andere of tweede baan te aanvaarden. Hierdoor is er geen structurele bezetting van het onderwijsteam en zijn de onderwijsfaciliteiten niet goed.

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van Poorany Foundation

Grote groepen kinderen in de schoolgaande leeftijd in de omgeving van Point Pedro (Sri Lanka) en Trichy (Zuid-India) werden niet in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen. Hiertoe heeft een groep mensen een school opgericht. Het doel van deze school is om gratis onderwijs te geven.

De Stichting heeft zichzelf tot doel gesteld uit humanitaire bewogenheid financiële steun te verschaffen aan deze school teneinde een gebouw neer te zetten en in stand te houden voor het verstrekken van goed onderwijs aan de kinderen en vrouwen van Point Pedro en omgeving. Zodoende kan hun achterstandspositie verbeterd worden en kunnen ze geholpen worden om als een zelfstandige en volwaardige burger deel te nemen aan de maatschappij (artikel 2 lid 1 akte van oprichting Poorany Foundation).

De Stichting heeft geen winstoogmerk (artikel 2 lid 4 akte van oprichting Poorany Foundation).

Bij opheffing van de Stichting zal het eventuele liquidatiesaldo volledig (100 procent) ten gunste komen van één van de door de Stichting aangewezen doelen, in overeenstemming met het statutair stichtingsdoel (artikel 12 lid 5 akte van oprichting Poorany Foundation).

Missie

De stichting heeft als missie de ontwikkelkansen van kinderen uit de wijk Point Pedro en Trichy substantieel te verbeteren door de openbare school financieel en materieel te ondersteunen in een samenhangend pakket van activiteiten, welke zijn:

1. Realisatie van gebouwen in 3 fasen
2. Watervoorziening schoon water
3. Faciliteren van leermiddelen
4. Schoon toilet.

Werkzaamheden Stichting

We zullen met de Stichting van 2017 tot en met 2022 investeren in het pakket van de hiervoor genoemde activiteiten. Ons belangrijkste doel is dan ook om het schoolgebouw te realiseren. In 2017 hebben we onszelf tot doel gesteld minimaal € 10.000 te werven. Na 2022 denken we de voorgenomen plannen te hebben gerealiseerd. Daarna moeten de lokale mensen dit zelf oppakken. Naar onze diepste overtuiging is het alleen maar mogelijk om de ontwikkeling van schoolkinderen echt duurzaam te maken als de mensen in het land dat zelf willen en daar ook geld en energie in willen (blijven) steken.

Activiteiten

1. Realiseren van stenen schoolgebouwen.

Dit is ons belangrijkste actiepunt.

2. Watervoorziening met schoon water in school.

Een gebouw alleen is niet voldoende om de kansen op ontwikkeling van kinderen van Point Pedro te vergroten. Er moet ook worden voorkomen dat door slecht drinkwater kinderen ziek worden of gebreken krijgen. Door het slaan van een waterput of putten op het terrein van de school zullen de kinderen toegang krijgen tot schoon water.

3. Faciliteren van leermiddelen

Er zijn nauwelijks leermiddelen beschikbaar om onderwijs te verzorgen. Er zijn geen hulpmiddelen beschikbaar om mogelijke deficiënties weg te werken of aanvullende materialen op bestaande leerlijnen te bieden.

4. Schoon toilet

Gebouw en ondersteuning zijn niet genoeg. Er moeten ook verbeteringen in de infrastructuur worden doorgevoerd. Zolang er geen toiletten zijn en zolang kinderen niet hun handen wassen voor het eten, is het schone drinkwater niet effectief genoeg.

Werving van gelden

De Stichting werft haar gelden door middel van het krijgen van donaties van vaste donateurs en van incidentele donateurs. Daarnaast werft de Stichting gelden door acties van derden, via onder andere bedrijven of door specifieke acties van de Stichting (nog nader te bepalen).

Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Rajeswaran Rajarathinam, voorzitter

Lusantha Tham, penningmeester

Raningsan Rajarathinam, secretaris

Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting staat op een bestuurrekening van de RegioBank. De Stichting publiceert elk jaar de jaarcijfers op de website met daarin het totaal aan donaties van particulieren en bedrijven (of andersoortige instellingen) en het totaal aan uitgaven. Gedetailleerde informatie over de financiën van de Stichting is te allen tijde op te vragen bij de penningmeester.

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen beloningen of vrijwilligersvergoedingen toe aan de bestuurders. Ook worden de kosten voor de Stichting, buiten de kosten gemaakt voor post, betalingsverkeer, de jaarlijkse Kamer van Koophandel-kosten en de websitekosten, niet vergoed door de Stichting. Alle kosten die de bestuurders maken voor de Stichting zijn, ingevolge het vrijwilligersbeleid van de belastingdienst voor instellingen met een ANBI-status, voor de vrijwilliger af te trekken als gewone gift.

Tot slot

Inlichtingen over dit beleidsplan zijn te verkrijgen via het vragenformulier op de website:

www.pooranyfoundation.eu Op de site worden ook alle actuele ontwikkelingen gepubliceerd.

Schagen,

19 april 2017

Namens het bestuur,

Bestuursvoorzitter: Rajeswaran Rajarathinam
Bestuur penningmeester: Lusantha Tham
Bestuurssecretaris: Raningsan Rajarathinam